home
organisatie
ecologie
vergunningen
energie
contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologie
Voor de uitvoering van een bouwproject is het vaak nodig dat een bestemmingsplan wordt aangepast. De gemeente vraagt de initiatiefnemer in dergelijke gevallen om hiervoor een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een groot aantal aspecten. Eén van de aspecten is het voorkomen van beschermde natuurwaarden. Dit betreft met name waarden die beschermd zijn door de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Avecas kan u van dienst zijn bij de volgende zaken:

  • inventariseren van het plangebied op beschermde flora en fauna;
  • bepalen van effecten van een project voor beschermde flora en fauna;
  • nagaan natuurgebiedsbescherming en beoordelen effecten;
  • opstellen van een ontheffing Flora- en faunawet;
  • opstellen van een vergunning Natuurbeschermingswet.

Naast beschermde soorten is er in Nederland ook een groot aantal gebieden beschermd vanwege Europese wet- en regelgeving. Deze zogenaamde Natura 2000-gebieden zijn door het gehele land te vinden. Als een bouwproject in of nabij een dergelijk gebied plaatsvindt moet er een toetsing plaatsvinden naar de gevolgen van het project op de beschermde natuurwaarden in het gebied. De uit te voeren voortoets of passende beoordeling is een uitgebreide toets die verplicht is in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daarnaast bestaat op grond van de Wet milieubeheer de verplichting om een milieu effect rapportage (m.e.r.) op te stellen voor het uitvoeren van grotere projec-ten en het vaststellen van veel plannen. Voor projecten betreft dit de project-m.e.r. en voor plannen de plan-m.e.r. Voor het opstellen van deze effectrapportages zijn specifieke expertises vereist. Avecas heeft de expertise om de onderdelen ecologie van deze rapportages geheel voor u te verzorgen.